อย. ประกาศใช้โลโก้รับรองระบบคุณภาพแล้ว
สำหรับการันตี สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านระบบคุณภาพ

อย. เผย ได้โลโก้รับรองระบบคุณภาพแล้ว หลังจากจัดประกวดเพื่อเฟ้นหาโลโก้ที่เหมาะสมกับระบบคุณภาพในระดับสากล จากผู้ส่งเข้าประกวดจำนวนกว่า 200 ผลงาน ผู้ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท คือ นายจิระศักดิ์ กัณตีเลิศ จาก จ. ภูเก็ต พร้อมให้ผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผ่านระบบคุณภาพแล้ว สามารถติดโลโก้การันตีไว้ที่สถานที่ผลิต และหีบห่อขนาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์ได้ เผย ทำเรื่องขอจดทะเบียนโลโก้กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้นำระบบคุณภาพ (Quality System) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 62 มาใช้ โดยนำหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) เป็นมาตรฐานรองรับและกำกับดูแล ให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานจีเอ็มพี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อย.จึงจัดให้มีการประกวดสัญลักษณ์ (โลโก้) การรับรองระบบคุณภาพ เพื่อให้ มีโลโก้รับรองระบบคุณภาพ ซึ่งสามารถปรากฏบนใบรับรองระบบคุณภาพ (Certificate) รวมทั้งผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง สามารถติดแสดงไว้ที่สถานที่ผลิต ซึ่งหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์การประกวดโลโก้ดังกล่าว มีผู้สนใจส่งผลงาน เข้าประกวดจำนวนกว่า 200 ผลงาน โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดโลโก้ระบบรับรองคุณภาพได้คัดสรร จนกระทั่งได้ผลงานที่ตรงใจคณะกรรมการและได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ผลงานของนายจิระศักดิ์ กัณตีเลิศ จาก จ. ภูเก็ต ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โดยโลโก้ที่ชนะเลิศ ดังกล่าวสามารถสื่อความหมายให้รู้ว่า การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นได้รับการรับรองจาก อย. ของประเทศไทย และสื่อ ให้เข้าใจในระดับสากล ซึ่งโลโก้ที่ชนะเลิศการประกวด อย. จะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อไม่ให้ผู้อื่น หรือผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ สำหรับการใช้โลโก้รับรองระบบคุณภาพ จะติดแสดงอยู่บนใบรับรอง ระบบคุณภาพ และจะให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบคุณภาพจาก อย. สามารถนำไปติดแสดง ณ สถานที่ผลิต รวมทั้งหีบห่อขนาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550

นอก จากนี้ อย. ได้ดำเนินการจัดทำระบบและพร้อมประกาศใช้ระบบคุณภาพกับทุกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และ วัตถุอันตราย อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 โดยหน่วยตรวจประเมินจีเอ็มพีของ อย. จะต้องตรวจสอบการผลิตโดยปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ผลที่ได้คือ จะทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นมีคุณภาพมาตรฐาน ให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถสังเกต เครื่องหมายรับรองระบบคุณภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ติดอยู่ ณ สถานที่ผลิต ซึ่งจะมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการที่ได้รับโลโก้รับรองระบบคุณภาพนั้น ผ่านการตรวจ รับรองระบบคุณภาพจาก อย. แล้ว รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

Keyword : คณะกรรมการอาหารและยา , อย.

Comments

comments