ธงอาเซียน ธงชาติอาเซียน ความหมาย

ธงอาเซียน ธงชาติอาเซียน ความหมาย

 

ธงอาเซียน ธงชาติอาเซียน

สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้ำเงิน

ธงอาเซียน ธงชาติอาเซียน ความหมาย
ธงอาเซียน ธงชาติอาเซียน

รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ

สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง

สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์

สีน้ำเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง