สาวๆที่มีอาการก่อนมีประจำเดือนต้องอ่านข่าวนี้

เมื่อไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณะสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มานพชัย  ธรรมคันโธ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผลการวิจัยเรื่อง “กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Syndrome : PMS)” ของผู้หญิงไทยว่า

จากผลการสำรวจผู้หญิงไทยอายุระหว่าง 18- 45 ปี ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 100 คน พบว่า มีผู้หญิงไทยจำนวน 58 เปอร์เซ็นต์มีอารมณ์แปรปรวนและขาดสมาธิก่อนมีประจำเดือน

คุณหมอสุรศักดิ์กล่าวว่า ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักถึงความรุนแรงของกลุ่มอาการก่อนมีประจำ เดือน เนื่องจากคิดว่าเป็นอาการปกติ ทั้งที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง  โดยเฉพาะคู่สมรส  ซึ่งผู้หญิงไทยที่ปัญหาจากอาการกดังกล่าวมีประมาณ 5-6 เปอร์เซ็น

คุณหมอทั้งสองท่านยังแนะนำวิธีการป้องกันอาการก่อนมีประจำเดือนว่า ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิ ทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ พักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารที่ถูกต้องสมดุล

ที่มา : นิตยสารชีวจิต

Comments

comments